งบทดลองเดือนเม.ย.62 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เดือนเม.ย.62