งบทดลอง เดือนเม.ย.62 และหมายเหตุประกอบงบการเงินเม.ย.62

4-621-4-622-4-62
3-4-62 0024-4-625-4-626-4-627-4-628-4-62