“จิตอาสาพัฒนาอาคารสถานที่หน่วยงานภาครัฐ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก”

2074 2075 S__15900692 S__15900693 S__15900694 S__15900695 S__15900696 S__15900697 S__15900698

“จิตอาสาพัฒนาอาคารสถานที่หน่วยงานภาครัฐ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก”

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมกิจกรรม