ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช *ปิดเรียนเป็นการชั่วคราวด้วยเหตุพิเศษ* ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)

2