งบทดลองเดือนต.ค.62 ปีงบประมาณ2563และหมายเหตุประกอบงบการเงินต.ค.62

10-1-62

10-2-62

10-3-62

10-4-62

10-5-62

10-6-62

10-7-62

10-8-62