งบทดลอง เดือนก.ค.62และหมายเหตุประกอบงบการเงินเดือนก.ค.62