2.2 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนก.ย.63

2.2หมายเหตุประกอบงบปี63