งบทดลองเดือนธ.ค.61และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เดือนธ.ค.61 ปีงบประมาณ2562

งบทดลองเดือนธ.ค.61002003004005006007008010