งบทดลองเดือนพ.ย.61และหมายเหตุประกอบงบการเงินเดือนพ.ย.61 ปีงบประมาณ2562

009งบทดลองเดือนพ.ย.61012013014015016017017