งบทดลองและหมายเหตุประกอบงบการเงิน เดือนกันยายน 2562

9-62 001

1-9 001

2-9 001

3-9

4-9 001

5-9 001

6-9 001

7-9 001

8-9 001

9-9 001