งบทดลองและหมายเหตุประกอบงบ เดือนเม.ย.63

00100212345677889