งบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลอง เดือนกรกฎาคม2562

1 -72-73-74-75-76-77 -78 -79 00110-7-62 001