2.2การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนก.ย.62

งบงบการเงินุ62 001