การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์เรื่อง”การออกแบบและพิมพ์ชิ้นงานสามมิติผ่านระบบการเรียนรู้ระยะไกล”

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์เรื่อง”การออกแบบและพิมพ์ชิ้นงานสามมิติผ่านระบบการเรียนรู้ระยะไกล”โดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์เรื่อง”การออกแบบและพิมพ์ชิ้นงานสามมิติผ่านระบบการเรียนรู้ระยะไกล”