ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗ หมู่ ๘ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๗๕-๓๐๒๑๙๗ E-mail : sodnakhonsi@gmail.com Website : http://www.sodnakhonsi.com เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

               เขตพื้นที่บริการ
1.นครศรีธรรมราช
2.สุราษฎร์ธานี
3.พังงา
4.ภูเก็ต
5.กระบี่
6.ตรัง

               ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๘ มกราคม  ๒๕๓๔  เพื่อรองรับเด็กที่มีการบกพร่องทางการได้ยินซึ่งมีจำนวนมากในภาคใต้และตามความประสงค์ของผู้ปกครองและสื่อมวลชนเนื่องจากโรงเรียนโสตศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนที่รับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีเพียงแห่งเดียวในภาคใต้ไม่สามารถจะรับได้อีกแม้ได้ขยายชั้นเรียนเต็มรูปตามที่กระทรวงกำหนดแล้วก็ตามทั้งนี้ได้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติด้านหลังของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จำนวน ๓๐ ไร่  ในพื้นที่ตำบลหนองหงส์อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นที่ตั้งโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มาปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่และได้ย้ายมาทำการในระยะแรกได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙  ให้ใช้สถานที่และอาคารเรียน ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  จำนวน  ๗๐  คนและครูจำนวน  ๔ คน  ได้พักอาศัย  ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายพูนศักดิ์  ภูริปรีชา จากโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรุงเทพมหานคร  สอน  ณ  ที่อยู่ปัจจุบันเมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๓๔  รวมเวลาถึงปัจจุบัน ๒๕ ปี
ปัจจุบันโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนทั้งสิ้น ๒๑๙ คน  บุคลากรทั้งหมด จำนวน  ๘๖  คน เป็นข้าราชการครูจำนวน    ๓๐  คน ครูพนักงานราชการ  ๒๔  คน ลูกจ้างประจำ ๓ คน   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ๒๙ คน