การอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานวิจัย สื่อ และนวัตกรรม”

ในระหว่างวันที่ ๑๑- ๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานวิจัย สื่อ และนวัตกรรม”จำนวน 8 ชั่วโมง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงานวิจัยสื่อและนวัตกรรม และแนวทางปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการบูรณาการในการจัดเรียนการสอน