กิจกรรมการเรียนรู้ อย่าง Smart กับ Google

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่าง Smart กับ Google โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ซึ่งประกอบไปด้วย

1.นางสาวภัทร์พร สุทธิพันธ์ ตำแหน่ง ครู

2.นางเกวลี จันประอบ ตำแหน่ง พนักงานราชการ

3.นายธนกฤต รัตนพันธุ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ

4.นายชัยวุฒิ กระวีพันธ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ

5.นางสาวณัฏฐธิดา คงไพฑูรย์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ

6.นางสาวณัฐธิดา ปรีชา ตำแหน่ง พนักงานราชการ

-ขอบคุณภาพจากPhotoandvdo Clm Wu