งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ ระดับกลุ่มครั้งที่ 71

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ ระดับกลุ่มครั้งที่ 71
จากการเข้าร่วม 39 รายการ
ชนะเลิศ 24 รายการ
รองชนะเลิศอันดับ 1 13 รายการ
รองชนะเลิศอันดับ 2 1 รายการ
อันดับ 4 1 รายการ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.sodnakhonsi.com/