จัดกิจกรรมกิจกรรมลูกเสือ

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมลูกเสือ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและประสบการณ์การ การเรียนรู้นอกสถานที่ เพิ่มทักษะในการดำรงชีวิตและการมีส่วนร่วมในชุมชน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช