รางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน”

นางสาวปัญญาภรณ์ พัฒนทรัพย์ เข้ารับรางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน” โล่ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จาก สมาคมเมโลเดียน

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

http://www.sodnakhonsi.com/