ขอแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช