โครงการ Open house เปิดบ้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 มีนาคม 2567 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ Open house เปิดบ้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ประธานสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 7 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางผิวพรรณ เชาวภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม และมีคณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม 7 โรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงหน่วยงานรัฐและเอกชบ ซึ่งบรรยากาศภายในงานประกอบไปด้วยบูธจัดแสดงนิทรรศการวิชาการของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชขอขอบคุณทุกความร่วมมือจาก ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ที่ทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี