คณะกรรมการสถานศึกษา

 1. นายวิชัย ชูจันทร์
 2. พันโทสมพร  สุขอนันต์
 3. นายมณฑล  ดำรักษ์
 4. ด.ต.จรัญ พิทักษ์
 5. นายชัยยา ชัยณรงค์
 6. นางศิริธรรม อารีกุล
 7. นายนิคม  สากุล
 8. นางรัชณีย์ รัตนสุคนธ์
 9. นายวีระชาติ  ทรงทอง
 10. นายสุชาติ  รัตนพันธ์
 11. นายสมชาติ  แสงเงิน
 12. นายยงยศ  จู่ซู่
 13. พระณรงค์  อคควณโณ
 14. นายพิทยา  รัตนพงศ์
 15. ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ