ทำเนียบบุคลากร

1

นางผวพรรณ เชาวภาษี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2

นางมนตรี รัตนมณี

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารทั่วไป

3

นางกุลวดี สายเพอ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารงานบุคคล

4

นางศิริธรรม  อารีกุล

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

5

นางศิริธรรม  อารีกุล

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

6

นายชัยยันต์  ชุมพล

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

7

นางชุติมา  ถาวรางศากร

นางชุติมา  ถาวรางศากร

ครูชำนาญการพิเศษ

8

9

นางกรรณิกา  รัตนะ

นางกรรณิกา  รัตนะ

ครูชำนาญการพิเศษ

10

11

นายสายัณห์  เจริญชัย

นายสายัณห์  เจริญชัย

ครูชำนาญการ

12

13

นางปุณิกา  เกื้อภักดิ์

นางปุณิกา  เกื้อภักดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

14

15

16

นางเกศรา  ชุมพล

นางเกศรา  ชุมพล

ครู คศ.2

17

18

นายเกษม  คงช่วย

นายเกษม  คงช่วย

ครู คศ.2

19

นางสาวสิธิพร  ก่อวงษ์

นางสาวสิธิพร  ก่อวงษ์

ครู คศ.2

20

นายเจษฎา  เกื้อนุ้ย

นายเจษฎา  เกื้อนุ้ย

ครู คศ.2

21

นางวันดี  รัตนพันธ์

นางวันดี  รัตนพันธ์

ครู คศ.3

22

นางสาวเอกวรรณ  กลิ่นหอม

นางสาวเอกวรรณ  กลิ่นหอม

ครู คศ.2

23

นางกมลลานนท์  ทรงแก้ว

นางกมลลานนท์  ทรงแก้ว

ครู คศ.2

24

นางสาวพัชรี  ทองเพชร

นางสาวพัชรี  ทองเพชร

ครู คศ.2

25

26

27

นางชฎาภรณ์  คงไพฑูรย์

นางชฎาภรณ์  คงไพฑูรย์

ครู คศ.1

28

29

30

31

32

33

34

นางสาวปริชาติ  รัตนพงศ์

นางสาวปริชาติ  รัตนพงศ์

พนักงานราชการ

35

นางสาวเยาวลักษณ์  สุดเม่ง

นางสาวเยาวลักษณ์  สุดเม่ง

ครู คศ.1

36

37

นางสาวสุชาดา  พรหมเอียด

นางสาวสุชาดา  พรหมเอียด

ครู คศ.1

38

39

นางสาวรุ่งทิวา  ยาเถิน

นางสาวรุ่งทิวา  ยาเถิน

ครู คศ.1

40

41

42

นายจรัญ  จิตอักโข

นายจรัญ  จิตอักโข

ครู คศ.1

43

นายดำรงค์  เกลี้ยงจันทร์

นายดำรงค์  เกลี้ยงจันทร์

ครู คศ.1

44

45

นางสาวช่อราตรี  แสงเงิน

นางสาวช่อราตรี  แสงเงิน

พนักงานราชการ

46

นายมนชัย  ทองแป้น

นายมนชัย  ทองแป้น

ครู คศ.1

47