ทำเนียบบุคลากร

1

นายอุทิตร  น้อยใย

นายอุทิตร  น้อยใย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2

นางพริ้มเพรา ธงไชย

นางพริ้มเพรา  ธงไชย

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

3

นายรณยุทธ  จิรังนิมิตสกุล

นายรณยุทธ  จิรังนิมิตสกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

4

นายชัยยา  ชัยณรงค์

นายชัยยา  ชัยณรงค์

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

5

นางศิริธรรม  อารีกุล

นางศิริธรรม  อารีกุล

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล

6

นายชัยยันต์  ชุมพล

นายชัยยันต์  ชุมพล

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

7

นางชุติมา  ถาวรางศากร

นางชุติมา  ถาวรางศากร

ครูชำนาญการ

8

นางสาวรสิกา  สายมณี

นางสาวรสิกา  สายมณี

ครูชำนาญการ

9

นางกรรณิกา  รัตนะ

นางกรรณิกา  รัตนะ

ครูชำนาญการ

10

นางสาวอมรารัตน์  กิจธิคุณ

นางสาวอมรารัตน์  กิจธิคุณ

ครูชำนาญการ

11

นายสายัณห์  เจริญชัย

นายสายัณห์  เจริญชัย

ครูชำนาญการ

12

นางกุลวดี  สายเพอ

นางกุลวดี  สายเพอ

ครูชำนาญการ

13

นางปุณิกา  เกื้อภักดิ์

นางปุณิกา  เกื้อภักดิ์

ครูชำนาญการ

14

นางอาภา  บ้านไกรทอง

นางอาภา  บ้านไกรทอง

ครูชำนาญการ

15

นางสาวพิมพ์ผกา  จาระวรรณ

นางสาวพิมพ์ผกา  จาระวรรณ

ครูชำนาญการ

16

นางเกศรา  ชุมพล

นางเกศรา  ชุมพล

ครู คศ.1

17

นายวิโรจน์  แก้วไกร

นายวิโรจน์  แก้วไกร

ครู คศ.1

18

นายเกษม  คงช่วย

นายเกษม  คงช่วย

ครู คศ.1

19

นางสาวสิธิพร  ก่อวงษ์

นางสาวสิธิพร  ก่อวงษ์

ครู คศ.1

20

นายเจษฎา  เกื้อนุ้ย

นายเจษฎา  เกื้อนุ้ย

ครู คศ.1

21

นางวันดี  รัตนพันธ์

นางวันดี  รัตนพันธ์

ครู คศ.1

22

นางสาวเอกวรรณ  กลิ่นหอม

นางสาวเอกวรรณ  กลิ่นหอม

ครูผู้ช่วย

23

นางกมลลานนท์  ทรงแก้ว

นางกมลลานนท์  ทรงแก้ว

ครูผู้ช่วย

24

นางสาวพัชรี  ทองเพชร

นางสาวพัชรี  ทองเพชร

ครูผู้ช่วย

25

นางสาวกัญญานัฐ  แซ่อ๋อง

นางสาวกัญญานัฐ  แซ่อ๋อง

ครูผู้ช่วย

26

นางสาวรดา  ไกรรอด

นางสาวรดา  ไกรรอด

พนักงานราชการ

27

นางชฎาภรณ์  คงไพฑูรย์

นางชฎาภรณ์  คงไพฑูรย์

พนักงานราชการ

28

นายอัสสยุช  รักษ์พงศ์

นายอัสสยุช  รักษ์พงศ์

พนักงานราชการ

29

นางสาวรัชนี  สุกใส

นางสาวรัชนี  สุกใส

พนักงานราชการ

30

นายครรชิต  รัตนพงศ์

นายครรชิต  รัตนพงศ์

พนักงานราชการ

31

นางสาวสุพิกุล  แพนุ่น

นางสาวสุพิกุล  แพนุ่น

พนักงานราชการ

32

นางสาวมารีน่า  โต๊ะบ่าเหม

นางสาวมารีน่า  โต๊ะบ่าเหม

พนักงานราชการ

33

นางสาวจันทร์อัมมร  เกตุแก้ว

นางสาวจันทร์อัมมร  เกตุแก้ว

พนักงานราชการ

34

นางสาวปริชาติ  รัตนพงศ์

นางสาวปริชาติ  รัตนพงศ์

พนักงานราชการ

35

นางสาวเยาวลักษณ์  สุดเม่ง

นางสาวเยาวลักษณ์  สุดเม่ง

พนักงานราชการ

36

นางสาวศิริพร  แป้นสุข

นางสาวศิริพร  แป้นสุข

พนักงานราชการ

37

นางสาวสุชาดา  พรหมเอียด

นางสาวสุชาดา  พรหมเอียด

พนักงานราชการ

38

นายอาหามะ  นาเจะ

นายอาหามะ  นาเจะ

พนักงานราชการ

39

นางสาวรุ่งทิวา  ยาเถิน

นางสาวรุ่งทิวา  ยาเถิน

พนักงานราชการ

40

นายวัชรพงษ์  ชูจันทร์

นายวัชรพงษ์  ชูจันทร์

พนักงานราชการ

41

นางสาวศรีสุดา  พรมแก้ว

นางสาวศรีสุดา  พรมแก้ว

พนักงานราชการ

42

นายจรัญ  จิตอักโข

นายจรัญ  จิตอักโข

พนักงานราชการ

43

นายดำรงค์  เกลี้ยงจันทร์

นายดำรงค์  เกลี้ยงจันทร์

พนักงานราชการ

44

นางสาวมยุรี  ศรีใหม่

นางสาวมยุรี  ศรีใหม่

พนักงานราชการ

45

นางสาวช่อราตรี  แสงเงิน

นางสาวช่อราตรี  แสงเงิน

พนักงานราชการ

46

นายมนชัย  ทองแป้น

นายมนชัย  ทองแป้น

พนักงานราชการ

47

นายอนงค์  เกิดศรี

นายอนงค์  เกิดศรี

พนักงานราชการ