วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ทรงพระเจริญ

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน”

นางสาวปัญญาภรณ์ พัฒนทรัพย์ เข้ารับรางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน” โล่ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จาก สมาคมเมโลเดียน

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

http://www.sodnakhonsi.com/

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานวิจัย สื่อ และนวัตกรรม”

ในระหว่างวันที่ ๑๑- ๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานวิจัย สื่อ และนวัตกรรม”จำนวน 8 ชั่วโมง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงานวิจัยสื่อและนวัตกรรม และแนวทางปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการบูรณาการในการจัดเรียนการสอน

กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 1 มีนาคม 2567 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือขอพรจากอาจารย์ที่เคารพรัก สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนและนักเรียนที่จบการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนัก รัก และภูมิใจในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ และปิดท้ายกิจกรรมทุนมอบทุนการศึกษา และเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 77 สร้างความประทับใจ ความสุข และความสนุกสนานตลอดทั้งกิจกรรม ทางโรงเรียนขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับนักเรียนทุกคนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไป

กิจกรรมกกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา

วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมกกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวันทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา และนำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญ ฟังธรรม เวียนเทียน และร่วมบริจาคเงินทำบุญให้กับวัดควนไม้แดง

จัดกิจกรรมกิจกรรมลูกเสือ

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมลูกเสือ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและประสบการณ์การ การเรียนรู้นอกสถานที่ เพิ่มทักษะในการดำรงชีวิตและการมีส่วนร่วมในชุมชน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

การแข่งขันสะกดนิ้วมือไทย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566

วัน อังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางผิวพรรณ เชาวภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ในการแข่งขันสะกดนิ้วมือไทย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ใต้อาคาร 3 โรงเรียนโสตศึกษาจัหวัดนครศรีธรรมราช

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ ระดับกลุ่มครั้งที่ 71

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ ระดับกลุ่มครั้งที่ 71
จากการเข้าร่วม 39 รายการ
ชนะเลิศ 24 รายการ
รองชนะเลิศอันดับ 1 13 รายการ
รองชนะเลิศอันดับ 2 1 รายการ
อันดับ 4 1 รายการ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.sodnakhonsi.com/

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนและผู้ฝึกซ้อม ในการแข่งขันสะกดนิ้วมือไทย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร

วันสถาปนาโรงเรียนและวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

        ในวันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม  วันสถาปนาโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายถิรนาถ  เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธีเปิด และนางผิวพรรณ เชาวภาษี  ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้กล่าวรายงาน

   เนื่องในวันที่ 8 มกราคมของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียน จัดให้มีการทำบุญโรงเรียน  ถวายสังฆทานพระสงฆ์ 9 รูป  มีการบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ มีการละหมาดฮาหยัด เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากร และนักเรียน

   และด้วยใน วันเสาร์ ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ          ประจำปี 2567 ให้กับเด็กๆทุกคน ที่จะเติบโตไปเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดังคำขวัญของวันเด็กในปี พ.ศ.2567 โดย นายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวคือ “มองโลกกว้าง    คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมสร้างประชาธิปไตย” ถือเป็นข้อคติเตือนใจให้กับเด็กๆที่จะเป็นอนาคตของชาติ

  ในนามของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องขอขอบพระคุณ ท่านประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ คณะครู และบุคลากร ให้เกียรติมาร่วมงานและมอบความสุขด้วยการมอบของขวัญ  อาหาร  และเครื่องดื่ม ให้กับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช   มา ณ โอกาสนี้ด้วย

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=353377077404294&id=100081960122758&mibextid=WC7FNe