แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา อาคารเรียน 324 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช